Informacja o prywatności - formularz kontaktowy

Zgodnie z art . 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P-B-DESIGN Paweł Banaszak z siedzibą w Swarzdzu przy ul. Wrzesińska 91, 62-020 Swarzędz, tel. +48 61 651 14 00, mail: panel@p-b-design.com
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w P-B-DESIGN Paweł Banaszak z siedzibą w Swarzędzu pod adresem: panel@p-b-design.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw związanych z wykonywaniem przez P-B-DESIGN Paweł Banaszak z siedzibą w Swarzędzu zadań związanych działalnością firmy P-B-DESIGN Paweł Banaszak
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:


1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami czy archiwizacji).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w P-B-DESIGN Paweł Banaszak z siedzibą w Swarzdzu i wynika z przepisów prawa;
2/ dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w P-B-DESIGN Paweł Banaszak z siedzibą w Swarzdzu.

10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Co to są panele?

PANELE TAPICEROWANE -  ESTETYKA, WYGŁUSZENIE, OCIEPLENIE

Więcej

Jak złożyć zamówienie ?

PANELE TAPICEROWANE -  ESTETYKA, WYGŁUSZENIE, OCIEPLENIE

Więcej

Własny montaż?

ZOBACZ JAKIE TO PROSTE  - zamontuj panele samodzielnie

Więcej